Trạng thái dự án Đang chạy

$100 / $100,000 6% - 12%/tháng
Cao2 năm trước
$100 / $50,000 300%
Trung bình2 năm trước
$100 / $1,000,000 6% - 15%/tháng
Cao2 năm trước
$16,500,000 / $30,000,000 55%
Thấp2 năm trước